پیمان کاری فضای سبز ، نگهداری فضای سبز

نگهداری فضای سبز یکی از اصول اساسی در مدیریت فضای سبز محسوب می شود ، در نگهداری سه کار اساسی انجام می شود

نگهداری فضای سبز شامل  سه خدمت مهم همچون آبیاری فضای سبز ، کود دهی فضای سبز ، هرس و نظارت بر رشد گلها و گیاهان می باشد .

منظور از فضای سبز ، نوعی از سطوح کاربری زمین باپوشش های گیاهی انسان ساخت است که هم واجد بازدهی اجتماعی و هم واجد بازدهی اکولوژیک باشند . فضای سبز از دیدگاه شهرسازی در بر گیرنده بخشی از سیمای شهراست که از انواع پوشش های گیاهی تشکیل شده است و به عنوان یک عامل زنده و حیاتی درکنار کالبد بی جان شهر، تعیین کننده ساخت مرفولوژیک شهر است. بنابراین دارایی سبز یک شهر، صرف نظر از فضای سبزی که توسط شهرداری اداره می شود، از مجموع فضای سبزخصوصی، فضای کوچک دارای گیاهان خودروی و زمین های متعلق به دولت تشکیل می شود.

رشد صنعت و افزایش جمعیت در شهرها، باعث ساخت و سازهای بیشتر و تخریب فضای سبز شهرها شده است ، این ساخت و سازها به مسائل و تامین حداقل نور و هوا در مناطق شهری توجهی نداشته است. از سوی دیگر، ضرورت ایجاد کاربری های جدید شهری، برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون واسکان جمعیت به تدریج باعث کاهش سهم فضای سبز و باغهای شهری شده است و در نتیج هموجب آلودگی محیط زیست شده است.

فضاهای سبز شهری که شامل فضای سبز شهرداری ها و همچنین فضای سبز خصوصی مانند فضای سبز ادارات  ، نهادها ، هتل ها ، مراکز اقامتی و گردشگری ، فضای سبز روف گاردن، مجتمع های مسکونی و تجاری و برجه و آپارتمان ها می شود ، به عنوان ریه های تنفسی شهرها به شمار می روند و در شهرها افزون بر عمل کرد های زیبایی شناختی، اجتماعی و ساخت کالبدی شهر، روی تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی، لطافت هوا، کاهش آلودگی صوتی،افزایش نفوذ پذیری خاک، کاهش سطح ایستایی، بهبود شرایط بیوکلماتیک در شهر و جذب گردو غبار تاثیر دارند.

 پوشش گیاهی یک منطقه در حقیقت از یکایک گونه های گیاهی موجود  درآن تشکیل شده است. وضعیت آب و هوایی و نوع خاک حدود گونه خاص را تعیین می کند. کیفیت محیط زیست شهری با امکانات و تاسیسات فضای سبز ارتباط مستقیم دارد.

پیمان کاری فضای سبز و نگهداری و طراحی فضای سبز یک شغل تخصصی است که در آن باید با توجه به نوع گل ها ، گیاهان و درختان موجود در فضای سبز ، برنامه ریزی مناسبی انجام شود تا گیاهان موجود ، طول عمر بیشتری داشته و شادابی و طراوت محیط حفظ شود.

این مجموعه آماده پیمان کاری فضای سبز و نگهداری فضای سبز ادارات دولتی و خصوصی ، مجتمع های مسکونی ، برج ها و آپارتمان ها و مراکز گردشگری و اقامتی می باشد.

همچنین این مجموعه در زمینه طراحی و اجرای فضای سبز و همچنین فروش گل و گیاه آماده ارائه خدمات به مشتریان محترم می باشد .