لایه های روف گاردن یا بام باغ

لایه‌های روف‌گاردن یا بام باغ به تکنولوژی مدرنی که امروزه بر پایه سقف سبز نهاده شده است و بر روی پشت بام ها و تراس ها ایجاد میشود گفته میشود و به معنای باغ در بام است. این مجموعه در زمینه تامین و فروش لایه های روف گاردن آماده ارائه خدمات باکیفیت و با قیمت مناسب به مشتریان محترم می باشد. لایه های روف گاردن به مصالحی گفته می شودکه برای حفاظت سازه و پشت بام ضروری است و بستر مناسب کاشت گل و گیاه را بر روی پشت بام به صورتی که به ساختمان آسیب نرسانند ، فراهم می نماید . لایه های روف گاردن از رسیدن نم و رطوبت به کف پشت بام و انتقال آن به سقف طبقه زیرین جلوگیری می نمایند  و همچنین از نفوذریشه در سازه و سقف ساختمان نیز جلوگیری می نمایند ، همچنین لایه های روف گاردن بستری مناسب برای خاک و کود و کمپوست ایجاد می نمایند تا با قرار گرفتن خاک  بر روی پشت بام ، امکان رشد و نمو گیاهان فراهم شود . روف گاردن در واقع خلق فضای سبز در پشت بام است تا از این طرق طبیعت را در زندگی دخیل کند. به زبان عامیانه روف گاردن شیوه ای است که در آن شما خاستار ایجاد سطح گسترده فضای سبز بر روی پشت بام خود هستید ، به شیوه ای که آسیبی به ساختمان وارد نشود.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺖ لایه‌های روف‌گاردن یا لایه های بام باغ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺳـﺒﻚ وزن ، ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻛـﻢ ﺗـﺮو ﺑﺎدوام ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در لایه های روف گاردن ، ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرش ﺑﺎرانﻫـﺎی ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ، آب ﺑـﺎران راﺟﺬب ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻛﻢ ﻛﺮدن ﺳﺮﻋﺖ آب ﺟﺎری ﺷﺪه ، ﺧﻄﺮ رسیدن نم و رطوبت به سقف پشت بام را از بین می برد. همچنین ﺷـﻴﻮهﻫـﺎی ﺟﺪﻳﺪ آﺑﻴﺎری روف گاردن ﻫﺎ، ﻣﺼﺮف آب را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎک را ﺣﻔﻆ ﻛـﺮده از ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

لایه‌های روف‌گاردن یا لایه های بام باغ ﺑﺮ ﺧﻼف باغچه های معمولی ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤـﻴﻂ پشت بام ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻴﺲ ﺷﺪن ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد . در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن در بستری مناسب و سبکﻛﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . معمولا در روف گاردن ﭘﻮﺷـﺶ ﻫـﺎی ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻋﻠﻔﻲ ، ﮔﻠﻬﺎ ، ﻋﻠﻒ ﻫﺎی وﺣﺸﻲ و ﺧﺰه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

لایه های روف گاردن یا بام باغ از سه قسمت تشکیل شده است :

1)     سقف ساختمان ﻳﺎ آن ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺮ ﺑﺎم ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮ روی آن ﻻﻳﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﻣﺜﻞ ﻗﻴﺮﮔﻮﻧﻲ، اﻳﺰوﮔﺎم ﻳﺎ ﻫﺮ ﻋﺎﻳﻖ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و اﺣﻴﺎﻧﺎ روی آن ﻣﻮزاﻳﻴﻚ ﻳﺎ اﺳﻔﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺷﺪه اﺳﺖ.

2)     روف گاردن  دارای چند ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺳﻘﻒ و ﻋﺎﻳﻖ رﻃﻮﺑﺘﻲ را از ﻻﻳﻪ ﺧﺎک و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ. در روف گاردن بنا بر شرایط موجود از 3 تا 5 لایه و در برخی مواقع نیز از 7 لایه استفاده می شود.

3)     خاک و ﻛﻮد و ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺑﺎمﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ دﻗـﺖ در ﻣﺤـﻞ ﺧـﻮد ﻗـﺮار ﻣـﻲﮔﻴـﺮد . ﻣﻮادی ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺖ “روف گاردن” اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷـﻮد، دارای ﻋﻤـﺮ ﺑﺴـﻴﺎر ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ آﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ دوره ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آﻧﻬـﺎ ﺑـﻴﻦ 30 ﺗـﺎ 50 ﺳﺎل اﺳﺖ.

لایه های روف گاردن :

برخی از مصالحی که در لایه های روف گاردن به کار می روند عبارتند از :  ژئوممبران ، ژئوتکستایل ، فیلتر خاک ، دیمپل شیت که هر یک وظیفه ای در تامین آب یا آببندی و یا نگهداری منابع و مواد غذایی مورد استفاده گیاهان دارند. معمولا بر روی پشت بام باید آببندی به صورت اصولی انجام شود تا آب به سازه نفوذ نکند و به ساختمان آسیب نرساند ، برای آببندی پشت بام و آببندی روف گاردن از مصالح مختلفی می توان استفاده نمود ، امروزه برای آببندی روف گاردن از مواد سنتی و مواد جدید با تکنولوژی نوین استفاده می شود ، در برخی موارد نیز از مواد نانو برای آببندی روف گاردن استفاده می شود ، اگر آببندی روف گاردن به خوبی انجام نشود باعث ضرر و زیان بسیار زیادی به ساختمان شده و همچنین وقت و نیروی بسیاری نیاز دارد تا آببندی انجام شود و اصلاح صورت پذیرد .

از ژئوممبران نیز برای کمک به آببندی روف گاردن استفاده می شود ، البته بنا بر ابعاد و اندازه پشت بام از ژئوممبران با رنگ بندی و ضخامت مختلف می توان استفاده نمود. یکی دیگر از مواد و مصالح ضروری برای روف گاردن ، فیلتر خاک است که وظیفه مهمی در رشد و زیبایی گیاهان دارد، فیلتر خاک ، کود و مواد مغذی مورد نیاز گل ها و گیاهان را نگهداری نموده و باعث زیبایی و رشد بیشتر گیاهان می شود. دیمپل شیت نیز یکی دیگر از مواد و مصالح مورد نیاز در اجرای روف گاردن مدرن است که وظیفه آن آبرسانی مناسب به گیاهان می باشد و از پوسیده شدن ریشه نیز جلوگیری می نماید ، زیرا آب اضافی را به بیرون از سیستم روف گاردن هدایت نموده و نمیگذارد که بیش از حد آب به گیاه برسد و یا از تجمع آب در کف روف گاردن جلوگیری می نماید تا باعث پوسیدگی گیاه نشود.

برای خرید لایه های روف گاردن با ما تماس بگیرید ، این مجموعه با بیش از 10 سال سابقه در زمینه طراحی و اجرای روف گاردن آماده ارائه خدمات باکیفیت با قیمت مناسب به مشتریان محترم می باشد. برای خرید گل و گیاه و طراحی فضای سبز و طراحی و اجرای روف گاردن با ما تماس بگیرید.