علف کش ها

در این مطلب از سایت گل بام سعی داریم شما را با علف کش ها آشنا نماییم ، و در مورد روش استفاده و کاربرد علف کش ها توضیح دهیم، به نظر شما امروزه از علف کش ها چه استفاده ای میشود ؟ علفهای هرز از تاثیرات زندگی اجتماعی بشر بر طبیعت است. انسان معاصر مفهوم علف هرز را به صورت یک گیاه ناخواسته در یک مکان توصیف نموده است. چند میلیون انسانهای اولیه می‌توانستند به سادگی بر روی زمین زندگی کنند اما امروز نزدیک 6 میلیارد انسان ، غذا و پوشاک و تفریح و فضای کافی برای زیستن می‌خواهند و ما اگر بخواهیم برای کلیه انسانهای زنده غذای کافی تهیه بکنیم، تقریبا تمامی اراضی قابل کشت مورد نیاز خواهد بود.

با ازدیاد جمعیت و کمی میزان عرضه غذا ، هر جریب از اراضی حاصلخیز باید مورد توجه خاص قرار گیرد و تلفات محصول توسط علفهای هرز قابل تحمل نخواهد بود. انقلاب مکانیکی روشهای کشاورزی را بطور کامل تغییر داد و اکنون انقلاب شیمیایی آن را به سوی قله‌های جدید کارایی به پیش می‌برد. بخش اصلی انقلاب شیمیایی استفاده از علف کش ها جهت کنترل گیاهان نامطلوب است

علف هرز به گیاهی گفته می شود که به صورت نا خواسته در جایی سبز شده باشد مثلا روییدن علف در مزرعه عدس و گندم .

مناسب ترین تعریف از علف های هرز به گیاهانی اطلاق می شود که در یک شرایط خاص ضرر آنها برای محصوات کشاورزی بیش از منفعتشان باشد.

بعضی از محصولات رشد سریع داشته و تولید ساقه های جانبی و پنجه زیادی می کنند و قدرت کافی برای رقابت با علف های هرز دارند و بتدریج آن ها را از بین می برند بدین ترتیب که با رشد سریع خود خاک را پوشانده و عرصه را بر علف های هرز تنگ می نماید این گونه گیاهان را گیاهان پوششی یا خفه کننده گویند در صورتیکه با تراکم کافی کشت  می شوند می توانند بسیاری از علف های هرز را کنترل نمایند، هر عامل یا عملیاتی که باعث جلو انداختن سایه اندازی گیاه شود باعث افزایش قدرت رقابتی آن می گردد .

بنابراین رشد گیاه باید به حدی سریع باشد که قادر به سایه انداختن بر روی علف های هرز گردد.

حال سوال این است علف کش ها چه ارتباطی با علف های هرز دارند ؟ مطالب ما را دنبال کنید تا از ارتباط این دو آگاه شوید توجه شما را به ادامه این بحث جلب می نمایم

واژه علف کش به هر نوع ماده شیمیایی اتلاق می شود که برای از بین بردن یا کم کردن رشد علف های هرز مورد استفاده قرار میگیرد در روش مبارزه شیمیایی عده ای موافق و عده ای مخالف این روش هستند.

تقسیم بندی علف کش ها از نظر زمان مصرف:

علف کش های قبل از کاشت: این گروه علف کش ها قبل از بذرکاری یا نشا کاری به منظور پاک کردن زمین از علف های هرز به کار می روند دارای تاثیر فوری هستند مانند تریفلورالین (ترفلان ) و بندی متالین(استاپ)

1-علف کش های قبل از سبز شدن: این علف کش ها قبل از سبز شدن محصول به کار برده می شوند و بذور علف های هرزی راکه تازه سبز شده اند در جریان بیرون امدن از خاک از بین می برند مثل سیمازین و اترازین.

2-علف کش های پس از سبز شدن: این گروه علف کش ها پس از سبز شدن مزرعه و در حالی که محصول اصلی با علف های هرز مخلوط هستند مورد استفاده قرار می گیرند مثل دایکلوفوپ متیل و تری بنزون متیل.

تقسیم بندی علف کش ها از نظر کیفیت انتخابی:

1-علف کش های عمومی :  آن دسته ازسموم  علف کش هستند که بر انواع زیادی از علف های هرز و گیاهان تاثیر گذاشته و آن ها را از بین می برند،  بنابراین برای اراضی بدون محصول و کنار جاده و فرودگاه و خط راه اهن مورد استفاده قرار می گیرند.

2- علف کش های انتخابی : آن دسته از علف کش هایی هستند که گروهی از گیاهان را از بین برده اما با همان مقدار بر روی عمده ای دیگر بی تاثیرند. این سموم دارای مکانیسم خاصی در اثر گذاری بر علف های هرز می باشند چنانکه سموم ضد گیاهان باریک برگ در مزارع پهن برگ و یا علف کش های پهن برگ در مزارع باریک پهن برگ و یا علف کش های پهن برگ در مزارع باریک برگ استفاده می شود. لازم به تذکر است که خاصیت انتخابی بودن محدود است و هر علف کش انتخابی در صورتیکه با نسبت بالاتری مصرف شود دیگر انتخابی عمل نکرده و عمومی خواهد شد. بنابراین سمومی که علیه گیاهان پهن برگ و باریک برگ برای یک محصول مخصوص به کار برده می شوند باید با اطلاع و اگاهی کامل به کار گرفته شوند.

تقسیم بندی علف کش ها از نظر نوع حرکت در گیاه:

1-تماس با غیر سیستمیک  : فقط در محل تماس با برگ و قسمت های سبز گیاه موثر واقع شده و حالت سوختگی ایجاد ننموده و از یک قسمت به قسمت دیگر گیاه منتقل نشده یا اگر بشود قابل چشم پوشی است در نتیجه قسمت هایی از گیاه که با سم تماس نگرفته باشد سالم می ماند و لذا در هنگام استفاده از این نوع علف کش ها باید دقت شود که تمام قسمت های سبز علف هرز با سم آغشته شود. این گونه علف کش ها برای کنترل علف های هرز یکساله مناسب است و قادر به از بین بردن علف های هرز دائمی نیستند و به طور موقت قسمت های سبز گیاه را از بین برده و پس از چندی دوباره سبز خواهند شد مگر اینکه چندین بار سم پاشی را تکرار نمود.

2-تماس سیستمیک :  علف کش هایی هستند که پس از پاشیده شدن روی گیاه از طریق برگ ها و ساقه ها جذب شده و غالباً از طریق آوندها به سایر اندام های گیاه رسیده و موثر واقع می شوند.  علف کش های سیستمیک قادرند علف های هرز دائمی را نیز از بین ببرند زیرا به داخل ریزوم ها و غده ها نفوذ کرده و موجب مرگ آن¬ها می گردند به عنوان نمونه می توان گلاینوسیت را به عنوان علف کش عمومی سیستمیک و علف کش توفوردی را به عنوان علف کش انتخابی سیستمیک نام برد.

تقسیم بندی علف کش ها از نظر شیمیایی (مهمترین)

1-خانواده فنوکسی ها : D-4 و2            

2- خانواده دی نیتروآنیلین : ترفلان

3- خانواده اوره ها: دیوران               

4 -ترکیبات خطی: TCA

5- خانواده هتروسیکلیک یا بنزوئید: آترازین

6 - مشتقات آمید: پروپانیل